مراکز داده یکپارچه

به مجموعه‌ای از سرویس گرها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارائه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های شبکه ‌ای و نگهداری و پشتیبانی بکار گماشته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با به‌کارگیری سرویس‌های ارائه شده از طرف مرکز داده وب‌گاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌های مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه‌اندازی کنند. می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع‌آوری داده یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیرساختی می ‌باشند که کار پشتیبانی از اینترنت، تجارت الکترونیکی، و بخش‌ های ارتباطات الکترونیکی را بر عهده دارند.

 

مراکز داده و یا همان انباره های مرکزی اطلاعات محلی است برای “ذخیره سازی منابع عظیم اطلاعات” و “پردازش داده ها” که به منظور ارائه سرویس های متنوع به متقاضیان طراحی میگردند .

  بازگشت